Norsk Metallurgisk Selskap, Landsforeningen

Norsk Metallurgisk Selskaps organisasjon består av de to avdelingene i Oslo og Trondheim, med Landsforeningen som overbygning. Landsforeningens president velges separat, og styret består forøvrig av lederne for de to avdelingene, og en sekretær, delt med Oslo-avdelingen.

Fond og regnskap administreres gjennom Polyteknisk Forening. Landsforeningen ”eier” konferansen som arrangeres annethvert år i vekselvis Oslo og Trondheim.

Nåværende styre:

President Gustav Heiberg
Leder Oslo-avd.  Egil Gulbrandsen
Leder Trøndelag-avd. 
Sekretær  Snorre Kjørstad Fjeldbo

Kontaktadresser

President: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretær: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Formålsparagraf

Ved foredrags-, diskusjons- og publikasjonsvirksomhet m.v. å utveksle blant medlemmene erfaring og kunnskap innen den metallurgiske industri, teknikk og vitenskap. Å arbeide for fremme av den metallurgiske industri, teknikk og vitenskap.

Kort historikk

Ideen om å stifte et metallurgisk selskap i Norge kom fra to metallurger som var vendt hjem fra utlandet: Sigurd Westberg og Leif Lyche. Westberg hadde vært flere år i USA og England, og Lyche hadde jobbet mange år i den tyske stålindustrien. De hadde fått oppleve fordelene ved å treffe kolleger i disse landene, og savnet et lignende forum her hjemme. De kontaktet Dr. Mathias Sem i Elektrokemisk for å sondere mulighetene. De ble enige om  –sett i lys av den metallurgiske industriens framtidsmuligheter – at dette var en god idé. Sammen dannet de en arbeidsgruppe for å realisere tanken. 

Norsk Metallurgisk Selskap (NMS) ble stiftet den 12. mars 1936. Ved stiftelsen var registrert 68 ordinære medlemmer og 7 bedriftsmedlemmer.

Det første styret besto av:
Sigurd Westberg (Chairman)
Leif Lyche (Vice chairman)
Johan Mürer, A.S Norsk Aluminium Company
Werner Poensgen, Christiania Spigerverk
Mathias Sem, Elektrokemisk AS
Jacob Aall Dahl (Sekretær), Myrens Verksted

De første årene var det aktiv møtevirksomhet. Møtene var på tirsdager kl 19:30 .

I september 1945 ble PF og NMS rekonstituert etter krigen. Det ble bestemt at medlemmer av PF som hadde vært medlem av NS den 8.april 1940, og som ikke straks hadde meldt seg ut, eller som hadde meldt seg inn siden, skulle ekskluderes fra foreningen.

Gjennom 1990-årene ble det klart at de tradisjonelle kveldsmøtene etter hvert mistet sin aktualitet; kun møter rett etter arbeidstid syntes å trekke annet enn pensjonister. Møtestrukturen i Oslo ble derfor gradvis omlagt til å bestå av ett eller to halvdagsseminarer (fra lunsj og ut dagen) i tillegg til Generalforsamlingen i vårsemesteret og julemøtet i høstsemesteret.

På halvdagsseminarene kunne man få en bredere presentasjon av spesielle aktuelle temaer, med flere foredragsholdere og evt plenumsdiskusjon. Det var dessuten innrettet mot at bedriftene - pga nytteverdien - skulle sende sine folk som deltakere, i arbeidstiden.

For å gjøre nedslagsfeltet for arrangementene bredere, ble det også startet arbeid i Oslo med å slå sammen Norsk Metallurgisk Selskap, Oslo og Norsk Korrosjonsteknisk Forening, Oslo. Disse foreningene ble slått sammen våren 2004, under navnet Norsk Materialteknisk Selskap (NMS), Oslo.

NMS har også arbeidet for å presentere tema aktuelle for Plenumsmøter i Polyteknisk Forening, evt i samarbeid med andre grupper innenfor PF.

Vi har i dag en visjon om å samle alle de materialtekniske foreningene i Norge under én paraply.

Sommermøtene

Siden 1952 har Norsk Metallurgisk Selskap arrangert sine Sommermøter annethvert år, etter hvert vekselvis i Oslo og Trondheim. Sommermøtene har vært en bred faglig møteplass mellom industri og forskning, en arena for nettverksbygging, og et utstillingsvindu for unge forskere. Etter hvert ble også myndigheter og NGO’er trukket inn som viktige dialogpartnere.

Sommermøtene har hele tiden hatt seksjoner for de forskjellige fagområdene , som f.eks. materialteknikk, elektrokjemi, struktur i lettmetaller, ferrolegeringer, stål/mangan, aluminium materialteknologi, aluminium produktteknologi, smeltebehandling, støping og forming, modellering og strømning, offshorematerialer, solcellematerialer, titan osv. Seksjonene har til enhver tid reflektert gjeldende forskningsfokus.

NMS’ Sommermøte har av enkelte blitt oppfattet som et møte med og for   medlemmene av Norsk Metallurgisk Selskap. Dette har kunnet  vanskeliggjøre engasjement fra ”eksterne” foredragsholdere. Fra 2010 er derfor betegnelsen endret til ”Nasjonal Konferanse for Materialteknologi (Sommermøtet)”.

Norsk Metallurgisk Selskaps fond

Dr. Mathias Sem’s Fond

Dr. Mathias Sems Fond ble opprettet av Elkem a/s i 1971 for å hedre Dr. Sem i anledning hans 80-årsdag. Formålsparagrafen i fondets statutter lyder:

Fondets formål er så støtte metallurger – fortrinnsvis yngre – som gjennom sitt arbeide innen forskning eller industri har vist spesiell dyktighet, pågangsmot og pionerånd, og som har nye ideer som kan bringe vårt samfunn videre fremover.

Fondet administreres av Norsk Metallurgisk Selskap gjennom et råd.

Kandidater kan nomineres av metallurgisk industri og forskningsmiljø.

Dr. Sems pris er tildelt følgende personer:

Nils Ryum (1974), Erik Dahl (1976) Jomar Thonstad (1978), Jon Sandvik (1980), Karl Venås og Otto Berg (1986), Per Arne Simensen og Gunnar Eide (1988), Halvard Tveit og Håkon Westengen (1992), Oddmund Wallevik, Stein Tore Johansen og Arne Kristian Dahle (1996), Oddvin Reiso og Harry M. Rong (1998), Eivind Øvrelid (2000), Ole Runar Myhr (2002), Trond Furu (2004), Gabriella Tranell (2006) og Ulf Tundal (2008).

Dr.ing. Haakon Styri’s Studiefond

Dr.ing. Haakon Styri var metallurg, og dosent ved NTH før krigen. Han dro til USA, hvor han bl.a. i 35 år var sjef for SKF’s forskningslaboratorium i Philadelphia.

Ved sin død i 1956 testamenterte han mesteparten av sin formue til Dr.Ing Haakon Styri’s Fellowship-Program. Dette fondet ble først administrert av NTNF, senere The American Scandinavian Foundation. Utallige er de forskere og ingeniører i Norge og i USA som har fått støtte fra dette fondet til studieopphold i det annet land. Styri testamenterte også penger til et tilsvarende fond som først ble administrert av Polyteknisk Forening; fra 1998 av Norsk Metallurgisk Selskap.

Fondet har nå økt til vel NOK 1 million. Avkastningen av fondet deles ut som reise- og oppholds- stipend til kvalifiserte søkere som ønsker opphold ved utenlandsk institusjon for å arbeide med materialteknologi.

Fondsstyret har lagt vekt på at utdelingen skal synliggjøres i det norske materialteknologiske miljøet, og stipendet blir derfor delt ut annethvert år i forbindelse med Sommermøtet.

Stipend er de senere årene tildelt Gustav Heiberg (2000), Hans Ivar Laukli (2002), Lilia C Nicolli og Marisa Di Sabatino (2004), Per Anders Eidem (2006), samt Arjan Ciftja og Sylvain Gouttebroze (2008).

Borgestadstipendiet

Borgestad Fabrikkers stipendiefond ble opprettet i forbindelse med Norsk Metallurgisk Selskap’s 50-års jubileum i 1986. Fondets startkapital var NOK 100.000,-. Fondets formål er å fremme kunnskaper om ildfaste materialer og deres anvendelse i metallurgisk industri.

Stipend er tildelt Ole-Jacob Siljan og Bjarte Haugsdal (1987), Marion Seiersten (1988), Christian Schøning (1989), Arne Espelund (1990), Aase Marie Hundere og Jan L Holm (1991), Jon H Ulvensøen og Kjell Arne Nerland (1992), Marianne Færøyvik, Tomislav Ciric og Lars Holger Lindstad (1993), Kjell Wiik (1994), Egil Skybakmoen (1997), Jan L Holm og Markus Bruno (1998)